კონფიდენციალურობა

კონფიდენციალურობა

რა სახის ინფორმაციას ვაგროვებთ?

ჩვენ გვაქვს წვდომა თქვენს მიერ შეყვანილ ინფორმაციაზე, როგორიცაა სარეგისტრაციო მონაცემები, ელ.ფოსტა და ა.შ.

 • შეკვეთის განთავსებისთვის შეუფერხებელად სამუშაოდ სტანდარტულად მოითხოვება სახელი, გზავნის მისამართი, ელ.ფოსტა. თუმცა ვებ გვერდის ზოგადი დათვალიერება ამ ინფორმაციას არ საჭიროებს.

რაში გამოიყენება მიღებული ინფორმაცია?

ნებისმიერი სახის ინფორმაცია შესაძლოა გამოყენებული იქნას:

 • ინფორმაციის მომხმარებელზე ინდივიდუალურად მორგებისთვის
 • ვებ გვერდის მუშაობის დასახვეწად
  (მიწოდებისა და სხვა ოპერაციების განხორციელებისთვის)
 • მომხმარებელზე ზრუნვის ცენტრის განვითარებისთვის
  (საურთიერთო დეტალების დასაზუსტებლად)
 • გადახდის ტრანზაქციების შეუფერხებლად განსახორციელებლად
  • ინფორმაცია არ გაიყიდება აბ გასხვისდება, გაიცვლება, გადაეცემა გარეშე ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს შესაბამისი მოთხოვნის და უფლების გარეშე.
 • კონკურსის, აქციის, გამოკითხვის ან სხვა მსგავსი ქმედების ადმინისტრირებისთვის
 • საინფორმაციო ელფოსტის საგზავნად
  • თქვენს მიერ მოწოდებული ელ ფოსტის მისამართი გამოიყენება შეკვეთის შესახებ და სხვა განახლებებზე ინფორმაციის მოსაწოდებლად
  შენიშვნა: განახლებების მიღების გაუქმების სურვილის შემთხვევაში ყოველ მიღებულ მეილს ბოლოში გაუქმების დეტალური ინსტრუქცია აქვს დართული.

ინფორმაციის დაცვა

უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად სხვადასხვა თანამედროვე სისტემა და მეთოდი გამოიყენება, რაც თქვენი პირადი და საგადახდო მონაცემების სრულ კონფიდენციალობას გულისხმობს და იცავს.

ეს არის დაცული სერვერი. ნებისმიერი ინფორმაცია გადაიცემა SSL ტექნოლოგიით შიფრაციით და წვდომა მხოლოდ ავტორიზებულ სისტემასა და ორგანოს აქვს.

cookies გამოყენება

Cookies არის მცირე ფაილები, რომლებიც გადაეცემა გვერდისა და მისი მომწოდებლის მიერ მომხმარებლის პერსონალურ კომპიუტერს დაშვების შემთხვევაში. ეს საშუალებას იძლევა იდენტიფიცირებულ იქნას ბრაუზერი კონკრეტული ინფორმაციის გასაცვლელად და ამოსაცნობად.

Cookies ვიყენებთ თქვენს მიერ შესრულებული მოქმედებების მიმდევრობის გასარჩევად, თქვენი არჩევანის დასამახსოვრებლად და მომავალში უფრო მეტი ტექნოლოგიური კომფორტის შემოთავაზებისთვის.

გაიცემა თუ არა ინფორმაცია გარეშე მხარეებზე?

ჩვენ არ ვყიდით, ვცვლით და/ან სხვა რამე ფორმით არ ვასხვისებთ საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას. ეს არ მოიცავს იმ სანდო პარტნიორ მესამე პირს, რომელიც ახდენს ვებგვერდის მომსახურებას და სხვადასხვა სახის შესაბამისი სერვისის მოწოდებას. ეს მხარე ასევე უზრუნველყოფს ინფორმაციის სრულ კონფიდენციალობას. ინფორმაცია შესაძლოა გაიცეს მხოლოდ კანონმდებლობით გათვალისწინებულ და ოფიციალური საბუთით მოთხოვნის შემთხვევაში.

გარეშე ბმულები

პერიოდულად ჩვენი შეხედულებისამებრ შესაძლოა გვერდს დავურთოთ გარეშე მომწოდებლის ბმულები. მესამე პირი სარგებლობს დამოუკიდებელი კონფიდენციალობის პირობებით და ამდენად ჩვენ პასუხს არ ვაგებთ მათი ბმულების შემადგენლობასა და შინაარსზე. ამის მიუხედავად ნებისმიერი სახის შეუსაბამობა მაქსიმალურად იდენტიფიცირებული და აღმოფხვრილი იქნება.

თანხმობა

ამ გვერდით სარგებლობისას თქვენ ეთანხმებით ჩვენს მიერ მითითებულ პირობებს.

პირობების ცვლილება

პირობების არსებითად ცვლილების შემთხვევაში ინფორმაცია გავრცელებული და მოწოდებული იქნება გვერდზე და/ან განახლდება ქვემოთ დართული დოკუმენტის თარიღი.

ბოლო ცვლილების პერიოდი 01.12. 2012